Cenník služieb

Cenník služieb

 

Provízia za sprostredkovanie predaja nehnuteľnosti:

Provízia za predaj nehnuteľnosti obsahuje minimálne tieto služby.
– stanovenie predajnej ceny v spolupráci s klientom
– príprava nehnuteľnosti na predaj  ( zabezpečenie listu vlastníctva z katastra nehnuteľnosti, katastrálnej mapy, potvrdení z bytového družstva, alebo od správcu bytu
– inzercia a reklama na nehnuteľnosť na internete a web stránke realitnej kancelárie
– zabezpečenie obhliadok nehnuteľnosti v dohodnutom čase a termínoch s majiteľom
– vyhotovenie FOTO dokumentácie, úprava fotiek, prípadne vyhotovenie VIDEO prezentácie ( po dohode s majiteľom ) –  jej úprava a umiestnenie na inzertné portály
– zabezpečenie zmluvných podkladov – tieto zabezpečujeme v spolupráci s advokátskou kanceláriou, ktorá ich pre klientov pripravuje a komunikuje s oboma stranami
– zabezpečenie podpisu zmluvných dokumentov – overenie podpisov u notára
– osobná asistencia pri podpisoch, jednaniach o kúpnej cene, rezervácii nehnuteľnosti
– podanie návrhu na vklad na kataster ( úhrada základného poplatku za vklad )
– odovzdanie nehnuteľnosti s PROTOKOLOM – odpis energie, služby
– pomoc s prehlásením energií a služieb
– ostatné služby po dohode – zabezpečenie ZNALCA, GEODETA, STATIKA, SŤAHOVANIE, DIZAJN.. a iné….

 _____________________________________

cena nehnuteľnosti do 19.999 € /  minimálne 800 € – idividuálna dohoda s klientom )

cena nehnuteľnosti  od 20.000 € do 49.999 € /  4 % z kúpnej ceny (minimálne 1.500 € )

cena nehnuteľnosti od 50.000 € do 299.999 € / 3 % z kúpnej ceny (minimálne 2.000 € )

cena nehnuteľnosti od 300.000 € do 1.300.000 € / 2 % z kúpnej ceny (minimálne 5.000 € )

cena nehnuteľnosti od 1.300.000 € dohodou – individuálne jednanie s klientom

 

Provízia za sprostredkovanie prenájmu nehnuteľnosti:
Nájomné za jeden mesiac užívania nehnuteľnosti (bez cien energií). Účtuje sa od toho, kto o poskytnutie služby požiadal (spravidla prenajímateľ nehnuteľnosti).
Minimálna výška provízie za sprostredkovanie prenájmu je 200 EUR.

 

Individuálne služby a úkony

( často sú už zahrnuté v cene provízie – pre informovanie klienta ich tu uvádzam, kedže ojedinele sa môže dohodnúť spolupráca – že nie sú zahrnuté v cene provízie, alebo osobitne dohodnuté v zmluve . Vždy máte v zmluve uvedené, čo obsahuje a čo pre vás zabezpečujem )

ÚKON – BLIŽŠÍ POPIS:

Nábor nehnuteľnosti 30 € / Náhrada nákladov spojených s uskutočnením dokumentačnej obhliadky nehnuteľnosti, vrátane vyhotovenia fotografií, zistenia parametrov nehnuteľnosti, rokovania s klientom, prípravy cenovej analýzy za účelom určenia ponukovej ceny nehnuteľnosti (jednorázová platba).

Inzerovanie nehnuteľnosti 10 € / deň Realitný sprostredkovateľ je oprávnený účtovať si náhradu nákladov spojených s inzerovaním nehnuteľnosti (na internete, v tlačených médiách a pod.) najviac vo výške 10 € / deň.

Obhliadky 150 € / mesačne Nárok na náhradu paušálneho mesačného poplatku vzniká realitnému sprostredkovateľovi len vtedy, ak na nehnuteľnosti uskutoční najmenej 3 obhliadky v príslušný mesiac, vždy s potenciálnym záujemcom (záujemcami).

Osobná asistencia 15 € / za každú začatú polhodinu. Ak je potrebné v prospech klienta niečo zabezpečiť alebo ak si klient vyžiada osobnú prítomnosť / asistenciu realitného sprostredkovateľa pri niektorom z úkonov, ktorý nie je ako úkon samostatne týmto cenníkom paušálne spoplatnený, je klient povinný uhradiť realitnému sprostredkovateľovi náhradu vo výške 15 € / za každú začatú polhodinu.
Príklad: Realitný sprostredkovateľ nie je oprávnený si osobitne účtovať náhradu času za zabezpečenie listu vlastníctva, náhradu za čas spojený s obhliadkami nehnuteľnosti, lebo tieto sú ako samostatne (paušálne) spoplatnené úkony uvedené v tomto cenníku.

 

Zabezpečenie dokumentu z úradu / inštitúcie

Ak je k sprostredkovaniu potrebné zabezpečiť dokument (napr. výpis z listu vlastníctva, katastrálnu mapu, kópiu kolaudačného rozhodnutia, potvrdenie správcu bytového domu a pod.), je klient povinný uhradiť realitnému sprostredkovateľovi náhradu nákladov, ktoré pozostávajú z:

1. úradného (správneho) poplatku (napr. 8 € za LV) a
2. paušálnej sumy 15 € ako náhradu za strávený čas a
3. náhrady za pohonné hmoty vo výške 0,80 € / km, ak vzdialenosť medzi nehnuteľnosťou a úradom/inštitúciou, ktorý dokument vydáva, je viac ako 20 km.
V prípade pochybností o určení vzdialenosti je rozhodujúca vzdialenosť, ktorá bude určená prostredníctvom stránky : www.google.com/maps -“získať trasu“.

Príklad:
Klient poverí sprostredkovateľa, aby zabezpečil od správcu potvrdenie o nedoplatkoch. Nehnuteľnosť je v centre Bratislavy, sídlo správcu je napr. v centre Trnavy. Ak nedôjde k sprostredkovaniu predaja nehnuteľnosti, klient sprostredkovateľovi zaplatí náhradu nákladov takto: 15 € + poplatok, ktorý si za potvrdenie vyžiada správca + 45,6 € (57 km * 0,80 €)
V náhrade sú započítané náklady za pohonné hmoty, amortizáciu a strávený čas a súvisiace poplatky, ktoré za klienta sprostredkovateľ uhradil.

Zabezpečenie návrhu rezervačnej zmluvy (budúcej kúpnej alebo budúcej nájomnej zmluvy) 150 €
Náhrada nákladov spojená s prípravou zmluvnej dokumentácie (náhrada za strávený čas alebo náhrada za odmenu, ktorú musel sprostredkovateľ uhradiť advokátskej kancelárii). Cena môže byť aj individuálna, v prípade že je v zmluve viacero zmluvných strán, špecifické požiadavky na zmluvné podmienky, financovanie a podobne a vyžaduje si individuálne riešenie daného zmluvného prípadu.

Zabezpečenie návrhu kúpnej zmluvy 50 €

Náhrada nákladov spojená s prípravou zmluvnej dokumentácie (náhrada za strávený čas alebo náhrada za odmenu, ktorú musel sprostredkovateľ uhradiť advokátskej kancelárii). Cena môže byť aj individuálna, v prípade že je v zmluve viacero zmluvných strán, špecifické požiadavky na zmluvné podmienky, financovanie a podobne a vyžaduje si individuálne riešenie daného zmluvného prípadu.

Zabezpečenie návrhu nájomnej zmluvy 150 €

Náhrada nákladov spojená s prípravou zmluvnej dokumentácie (náhrada za strávený čas alebo náhrada za odmenu, ktorú musel sprostredkovateľ uhradiť advokátskej kancelárii) Cena môže byť aj individuálna, v prípade že je v zmluve viacero zmluvných strán, špecifické požiadavky na zmluvné podmienky, financovanie a podobne a vyžaduje si individuálne riešenie daného zmluvného prípadu.

Zastupovanie pri kúpe nehnuteľnosti 2 až 3 % z kúpnej ceny Z celkovej kúpnej ceny ( minimálne však 1.000 € ) – závisí od náročnosti a individuálnych požiadaviek klienta

Individuálne služby a úkony uvedené vyššie (ak nie sú zahrnuté v cene provízie, alebo osobitne dohodnuté v zmluve )