Poučenie o spracovaní osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Poučenie o ochrane osobných údajov

Informácie súvisiace s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov).
Správcom a prevádzkovateľom stránok www. milanreality .sk je spoločnosť: ZONEKO media s.r.o. Národná 10, 010 01 Žilina, IČO: 48265055, email: kontakt ( zavinac ) zoneko.sk , tel: 0910 188455
Naša spoločnosť spracováva osobné údaje podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) („nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov („zákon“).

Rozsah spracúvaných osobných údajov
V prípade, že nás budete kontaktovať prostredníctvom web stránok – vyplnením formulára, alebo na základe vzájomnej dohody, telefonického hovoru, zaslanej emailovej komunikácie, osobného stretnutia alebo sa stanete klientom spoločnosti, budeme spracovávať určité osobné údaje o vás alebo vašej spoločnosti.
a) meno a priezvisko, obchodné údaje o spoločnosti
b) kontaktné údaje ako napríklad poštová adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo
c) dátum narodenia
d) ostatné údaje ako napríklad rodinný stav, spôsob bývania
e) číslo účtu
f) IP adresa, cookies ( získane návštevou webových stránok, alebo prostredníctvom digitálneho marketingu )
Osobné údaje , ktoré spracúvame pochádzajú primárne od Vás. Tieto nám boli poskytnuté v súvislosti s uzatvorením: Zmluvy o sprostredkovaní predaja, prenájmu, alebo kúpy nehnuteľnosti, Kúpnej zmluvy, Nájomnej zmluvy, Záznamu o obhliadke, Protokolu o odovzdaní nehnuteľnosti, Návrhu na vklad do katastra nehnuteľnosti, Dohody o zložení zálohy, Súhlas udelený pri zmluvách uzatváraných na diaľku, Súhlas pri zmluve uzavretej mimo prevádzkových priestorov, prostredníctvom formulára na webovej stránke.

Osobné údaje, ktoré ste nám poskytli sú vaše osobné údaje a zároveň ste osobou, ktorá ma vek minimálne 16 rokov a viac. Naše webové stránky nie sú určené pre deti a osoby mladšie ako 16 rokov !

Účel spracovania osobných údajov
Osobné údaje v primeranej miere spracúvame za účelom:
a) spätného kontaktovania vás ako záujemcu, aby sme vám vedeli poskytnúť informácie, ktoré po nás požadujete
b) pre účely uzatvorenia kúpnej zmluvy, nájomnej zmluvy, zmluvy o sprostredkovaní predaja, dohody o zložení zálohy, návrhu na vklad do katastra, spracovania záznamu o obhliadke, vyhotovenia návrhu kúpnej zmluvy, návrhu rezervačnej zmluvy.
c) inzercie cez internetové realitné a inzertné portály – uverejnenie ponuky nehnuteľností za účelom ich predaja, prenájmu a spracovania v inzertných systémoch
d) spracovania a vedenia účtovníctva a vyhotovovania účtovných dokladov, fakturácie služieb poskytnutých na základe zmlúv, evidencia poštových zásielok
e) správy a nastavenia reklamy, zasielanie informačných e-mailov ( newllister ) o našich produktoch a službách a aktuálnej ponuke nehnuteľností a podobne
Vaše osobné údaje sú dôležité pre vznik zmluvného vzťahu medzi Vami a našou spoločnosťou, keďže sú nevyhnutnou náležitosťou zmlúv uzatváraných medzi Vami a našou spoločnosťou.

Doba uchovávania osobných údajov
Vaše osobné údaje budeme uchovávať po dobu nevyhnutnú na splnenie vymedzených účelov spracovania osobných údajov, najviac však po dobu trvania príslušnej zmluvy, resp. vysporiadania vzájomných záväzkov z nej vyplývajúcich. Faktúry, ako aj ďalšie daňové a účtovné doklady uchovávame v súlade s príslušnými právnymi predpismi po dobu 10 rokov po roku, ktorého sa týkajú. Osobné údaje spracúvané na účely reklamy a marketingu uchovávame po dobu 10 rokov od ich poskytnutia. Po skončení tejto doby budú vaše osobné údaje vymazané.

Cookies – info nájdete na stránke cookies

Prístup k osobným údajom
Osobné údaje spracovávame zákonným a transparentným spôsobom. Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté spolupracujúcim subjektom
a) spolupracujúca advokátska kancelária, notári, audítori, právny poradcovia
b) banky, finančný sprostredkovatelia, poisťovne
c) znalec – odhadca hodnoty nehnuteľnosti, geodetická kancelária
d) spolupracujúcim realitným maklérom
e) externá účtovná spoločnosť
f) poskytovatelia webovej, serverovej, cloudovej a IT služby
Poskytnuté osobné údaje budú v rozsahu nevyhnutnom pre výkon ich práce, alebo práv, ktoré budú dojednané v písomnej zmluve, ktorá je uzatvorená s daným subjektom, pričom každý takýto subjekt má povinnosť zachovávať mlčanlivosť.

Odovzdávanie dát mimo Európskej únie
Dáta spracovávame výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zaisťujú primeranú úroveň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie. Osobné údaje nebudú poskytované tretím osobám zo štátov mimo EU.

 

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov
V súvislosti s ochranou osobných údajov máte rad práv. Ak budete chcieť niektorého z týchto práv využiť, prosím, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu: kontakt ( zavinac ) zoneko.sk, alebo písomne na adresu sídla spoločnosti ZONEKO media s.r.o, Národná ulica 10, 010 01 Žilina a to doporučenou poštovou zásielkou ( podpis dotknutej osoby v žiadosti musí byť úradne osvedčený) Právo na informácie, ktoré je plnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.
Právo na prístup – môžete nás kedykoľvek vyzvať a my vám doložíme údaje v zákonnej lehote o tom, aké vaše osobné údaje spracovávame a prečo.
Právo na doplnenie a zmenu – ak sa u vás niečo zmení alebo akékoľvek osobné údaje budú neaktuálne, nepresné alebo neúplné, máte právo na opravu osobných údajov.
Právo na obmedzenie spracovania – ktoré môžete využiť, ak sa domnievate, že spracovávame vaše nepresné údaje, myslíte si, že vykonávame spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje vymazať alebo ak ste vzniesol námietku proti spracovaniu.
Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účelov spracovania. (Napr. Odhlásením z newslettera obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných oznámení.)
Právo na prenosnosť – ak by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budeme postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup – len s tým rozdielom, že vám informácie dodáme v počítačovo čitateľnej podobe. Na zabezpečenie tohto práva potrebujeme primeranú lehotu..
Právo na výmaz (právo na zabudnutie ) – v takom prípade vymažeme všetky vaše osobné údaje od seba / zo svojho systému aj zo systému všetkých čiastkových spracovateľov a záloh. Na zabezpečenie práva na výmaz potrebujeme primeranú lehotu. Toto právo je však potrebné posudzovať z pohľadu všetkých relevantných okolností, nakoľko môžeme mať určité právne, regulačné daňové povinnosti, čo môže mať vplyv na vašu žiadosť o výmaz.
Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov – Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov Ak máte pocit, že s vašimi údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk
Kontakt na zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov v našej spoločnosti, prípadne informácie je: kontakt ( zavinac ) zoneko.sk alebo
telefonicky : 0910 188455

Tento dokument nadobúda účinnosť 25.05.2018